ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ការដោះស្រាយកិច្ចការសំបុត្រ ពាក្យបណ្តឹងនិងការផ្ដល់យោបល់៖

មាតិកាសេវាកម្ម។

- ជ្រើសរើសមាតិកា។ -
ការប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំបុត្រ
ទិញសំបុត្រ
បោះពុម្ពបង្កាន់ដៃសំបុត្រដែលបានទិញ
យោបល់។
  • រកមើល
    *ប្រភេទឯកសារដែលបានអនុញ្ញាត៖jpg,pdf The maximum size for file upload is 2 MB

លេខទូរស័ព្ទសេវាកម្ម៖: (+855) (0)185-666-888

អ៊ីម៉ែលសម្រាប់កិច្ចការសំបុត្: Helpdesk@jcairlines.com

អ៊ីម៉ែលសម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង: complaint-suggestion@jcairlines.com

ខ្លឹមសារសេវាកម្: ការប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំបុត្រ ការទិញសំបុត្រ ការបោះពុម្ពបង្កាន់ដៃសំបុត្រនៅតាមកន្លែង ការដោះស្រាយសំបុត្រអធម្មតា ពាក្យបណ្តឹងនិងយោបល់។

អាជីវកម្មដឹកជញ្ចូន: ប្រអប់សំបុត្រ:liuhongyi@jcairlines.com

អាស័យដ្ឋាន៖ជាន់ទី៣ អគ្គារកាណាឌីយ៉ា ផ្លូវព្រះមុនីវង់(ផ្លូវ​លេខ៩៣) ភ្នំពេញ ១២០០០ កម្ពុជា: #22,street 1007 corner to street 1966,Phnom Penh Thmey,Sensok,Phnom Penh

 

ការជ្រើសរើសដៃគូសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប៉ៅយន្តហោះបណ្តោះអាសន្នដោយស្មោះត្រង់

តំបន់ចិន៖(យីចា៖13708877555)

 

អាជីវកម្មដឹកជញ្ចូន

សូមទំនាក់ទំនង:Liu Hongyi

ប្រអប់សំបុត្រ:liuhongyi@jcairlines.com

ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមយន្តហោះ និងផ្សព្វផ្សាយទាញពាណិជ្ជកម្មតាមទស្សនាវដ្តី៖

អ្នកទំនាក់ទំនង់:ឡូចេនជីន

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង់:(+855) 99867634

អ៊ីម៉ែល:luojianjun@jcairlines.com

ការពិគ្រោះយោបល់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក៖

អ៊ីម៉ែលសម្រាប់ឆ្លើយតប:hr@jcairlines.com

ខ្លឹមសារសេវាកម្ម៖ប្រសិនបើអ្នកចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនអ៊ែរឡាញJC សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។